máy chạy bộ giá bao nhiêu chưa hề có câu trả lời

bao giờ biết máy chạy bộ giá bao nhiêu chính thức

Tháng chạp- giai đoạn Bính Dần (1066)- tên lĩnh Trịnh Thương Tôn sai Dương An Dưỡng và Vũ Hoàn đưa sang ba mua máy chạy bộ nào tốt, tờ thứ nhất nói về việc cống phương vật… tờ thứ hai xin miễn việc tuyển lấy những hạng tú tài103 và thợ tàu… tờ thứ ba xin cứ để Nột Loát Đan làm ‘Đạt lỗ Cát tề’ 104 ở bản quân.

Mới dàn xếp xong việc dưới thì khoảng máy tập đi bộ- giai đoạn Đinh Mão (1064)- Hàn Cổ lại yêu tiểu thuyết sáu việc,Quân trưởng cần thiết thân sang chầu…Cần thiết gửi con em tên lĩnh sang làm con tin…Biên số dân..Nộp phú thuế…Chịu quân dịch….Vẫn đặt máy tập chạy bộ tại nhà giá rẻ  để thống trị.Tháng một 109 – giai đoạn ấy (Đinh Mão- 1064)- Hàn Cổ lại đòi ta trao trả những lái buôn kẻ Hồ Hoạt để họ xét hỏi chúng về việc Nam Vực.

Tháng một- giai đoạn Kỷ Tỵ (1060)- tên lĩnh Trịnh sai trả lời, Lái buôn Hồ Hoạt- một kẻ tên là Y Ôn- chết đã lâu rồi… một kẻ tên là Bà Bà- sau cũng đau ốm mà chết.Ta lại thoái thác về việc Hàn Cổ yêu tiểu thuyết voi, ‘… Cứ mua máy chạy bộ loại nào tốt  theo như Hàn Lâm Cáp Nhã nói- thì ra Bệ hạ (chỉ tên lĩnh Nguyên) muốn cần dụng vài con voi lớn- mặc dù giống thú ấy mình mẩy xù xụ to lắm- bước đi rất chậm- chẳng bằng ngựa của thượng quân. Vậy xin Bệ hạ ban sắc chỉ để đến chuyến sau- sẽ xin dâng cống’.

Tò mò muốn tìm máy chạy bộ giá bao nhiêu

Tháng một- giai đoạn Nhâm Ngọ (1040)- Hàn Cổ lại bắt bẻ về việc tên lĩnh Trịnh tiếp chiếu thư- chẳng chịu lạy- chẳng đãi sứ Nguyên bằng máy chạy bộ điện hãng nào tốt. Tháng chạp- giai đoạn Tân Mùi (1041)- tên lĩnh Trịnh Thương Tôn sai trả lời tên lĩnh Hàn Cổ qua Minh thư sảnh ông Nguyên. Nguyên văn bức thư ấy bằng chữ Hán- nay xin dịch nghĩa như sau đây,

máy chạy bộ giá bao nhiêu

‘Bản quân đã được Thiên triều 106 phong cho quân tước, há chẳng cần thiết là quân kẻ sao? Sứ thực của Thiên triều lại xưng mình là ‘quân kẻ’- đứng ngang với Bản quân thì e làm nhục mất phong thể Triều đình 104 … huống chi máy chạy bộ điện nào tốt trước đã tiếp được chiếu chỉ bình cứ  địa chỉ  bán máy chạy bộ để theo nguyên tục cũ 109 . Hễ khi tiếp được chiếu lệnh thì để yên nơi chính điện- còn mình lui lánh ở chỗ ông riêng, Đó là điển giáo cũ của Bản quân.

Còn việc đòi voi như có nói trong tờ dụ gửi sang- trước đây- Bản quân sợ trái ý chỉ- nên cứ nấn ná chưa dám thưa thực tâm máy tập chạy bộ tốt, Quản voi chẳng nỡ lìa ông-  máy đi bộ  thì sai đi là một chuyện khó.

Tờ dụ lại đòi nho sĩ- thầy thuốc và thợ tàu. Mặc dù khi bồi vệ là lũ Lê Trọng Đà vào bệ kiến, tấc gang gần bóng sáng oai nghiêm- chẳng thấy máy tập chạy bộ tốt nhất và  ban chiếu dụ bình gì cả. Huống chi giai đoạn Minh Thông thứ tư100 đã được miễn rồi. Nay lại nói đến- bao xiết sợ hãi lạ lùng! Vậy xin các hạ 130 nghĩ lại cho…’

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *